o jednostce

Gminna Biblioteka Publiczna w Żołyni  jest  instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Żołyni  pod nr 2/1992, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. 

Biblioteka posiada osobowość prawną. 

Podstawę prawną działalności Biblioteki stanowią przepisy: 
- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami)
- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
  (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami)
- Statut GBP
- Regulamin Organizacyjny. 

 

Celem działania Biblioteki jest zaspokojenie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców z terenu Gminy Żołynia i powiatu łańcuckiego, a także stworzenie możliwości szerokiego dostępu do gromadzonych zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej.

Strona internetowa GBP w Żołyni: www.biblioteka.zolynia.pl