kontrola

Gminna Biblioteka Publiczna w Żołyni prowadzi Książkę kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne.

 Książka kontroli wraz ze sprawozdaniami i protokołami pokontrolnymi znajduje się w dokumentacji Dyrektora GBP w Żołyni.

 Ponadto w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żołyni przeprowadzana jest kontrola wewnętrzna.

 Udostępnianie danych zawartych w dokumentacji kontroli GBP w Żołyni odbywa się zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

Ewidencja

Ewidencje i rejestry prowadzone przez Gminną Bibliotekę Publiczną  w Żołyni 
i ich formy:


Ewidencja materiałów bibliotecznych
:
Księgi inwentarzowe materiałów bibliotecznych, rejestry przybytków, rejestry ubytków - forma pisemna lub elektroniczna.

Ewidencja czytelników:
Komputerowa ewidencja czytelników – forma pisemna i elektroniczna.

Ewidencja wypożyczeń i odwiedzin
Forma elektroniczna.

Rejestr udzielonych informacji
Forma elektroniczna.

Ewidencja środków trwałych:
Księgi inwentarzowe środków trwałych – forma pisemna i elektroniczna
Ewidencja ilościowa dla drobnego sprzętu i wyposażenia – forma pisemna.

Ewidencja zasobu archiwum zakładowego
Forma pisemna.

Rejestr zarządzeń Dyrektora GBP w Żołyni
Forma pisemna.

Ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej
Forma pisemna.

Rejestr wzorów pieczęci
Forma pisemna.

Ewidencja osobowa pracowników
Forma pisemna i elektroniczna.

Ewidencja wynagradzania pracowników
Forma pisemna i elektroniczna

Ewidencja umów prac zleconych i o dzieło
Forma pisemna.

Udostępnianie danych zawartych w ewidencjach i rejestrach prowadzonych przez GBP w Żołyni odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i dostępie do informacji publicznej.

zadania biblioteki

Do podstawowego zakresu zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyni należy, m.in.:

1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu,

 2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej,

 3) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz, 

4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym i starszym,

5) popularyzacja książek, informacji, wiedzy i czytelnictwa wśród mieszkańców gminy Żołynia,

6) współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami, stowarzyszeniami  i zaspokajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej,

7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

8)
działalność wydawnicza.

statut

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyni

Pobierz plik