Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

Dostępność architektoniczna Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyni

  1. 1. Budynek: Gminna Biblioteka Publiczna w Żołyni, 37-110 Żołynia, ul. Rynek 5

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyni położony jest w centrum miejscowości przy ulicy Rynek 5.
 Nie spełnia obecnych standardów określonych dla budynku użyteczności publicznej. Działka na której jest posadowiony znajduje się nieopodal drogi wojewódzkiej na kierunku Łańcut - Leżajsk.

Wejście do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyni

Do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyni można wejść poprzez trzy wejścia. 
Z wejścia głównego korzystają wszyscy użytkownicy, natomiast z wejść tylnych- mogą korzystać tylko pracownicy Biblioteki.

Drzwi wejściowe i podjazd do budynku jest przystosowany do przejazdu wózka inwalidzkiego. Podjazd zabezpieczony jest poręczą umieszczoną na ścianie budynku.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
 i słabowidzące.

Biblioteka mieści się na parterze i piętrze budynku. Wejście do pomieszczeń biblioteki na parterze jest dostosowane dla  wózków inwalidzkich.Korytarze w budynku mają szerokość 154 cm, co umożliwia wymijanie się osób poruszających się na wózkach.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Brak windy w budynku. Osoby z niepełnosprawnością ruchową są obsługiwane na parterze budynku.
Schody (rozpoczęcie i zakończenie) oznakowane są kolorem kontrastowym.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.
Do budynku i pomieszczeń biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  1. 2. Budynek: Filia Biblioteczna w Brzózie Stadnickiej 103

Budynek Filii Bibliotecznej znajduje się w centrum wsi, przy głównej drodze.
Użytkuje budynek gminny wspólnie z Filią GOK w Żołyni.

Do budynku prowadzi jedno wejście. Jest ono dostosowane dla wózków inwalidzkich. Posiada podjazd wraz z barierką.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Biblioteka mieści się na 1 piętrze  budynku. Do pomieszczeń biblioteki  prowadzą z parteru  schody.
Brak windy w budynku. Osoby z niepełnosprawnością ruchową są obsługiwane na parterze budynku.
Drzwi wejściowe do biblioteki są dostosowane dla wózków inwalidzkich.
Toaleta znajduje się na parterze budynku i jest dostosowana  dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i pomieszczeń biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak jest możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Deklaracja dostępności strony www

Gminna Biblioteka Publiczna w Żołyni zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://biblioteka.zolynia.pl// zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 Data publikacji strony internetowej: 2009-02-16

 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-04-09


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
  • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia  2021-03-15
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 2243048. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.