zadania biblioteki

Do podstawowego zakresu zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Żołyni należy, m.in.:

1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu,

 2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej,

 3) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz, 

4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym i starszym,

5) popularyzacja książek, informacji, wiedzy i czytelnictwa wśród mieszkańców gminy Żołynia,

6) współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami, stowarzyszeniami  i zaspokajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej,

7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

8)
działalność wydawnicza.