Ewidencja

Ewidencje i rejestry prowadzone przez Gminną Bibliotekę Publiczną  w Żołyni 
i ich formy:


Ewidencja materiałów bibliotecznych
:
Księgi inwentarzowe materiałów bibliotecznych, rejestry przybytków, rejestry ubytków - forma pisemna lub elektroniczna.

Ewidencja czytelników:
Komputerowa ewidencja czytelników – forma pisemna i elektroniczna.

Ewidencja wypożyczeń i odwiedzin
Forma elektroniczna.

Rejestr udzielonych informacji
Forma elektroniczna.

Ewidencja środków trwałych:
Księgi inwentarzowe środków trwałych – forma pisemna i elektroniczna
Ewidencja ilościowa dla drobnego sprzętu i wyposażenia – forma pisemna.

Ewidencja zasobu archiwum zakładowego
Forma pisemna.

Rejestr zarządzeń Dyrektora GBP w Żołyni
Forma pisemna.

Ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej
Forma pisemna.

Rejestr wzorów pieczęci
Forma pisemna.

Ewidencja osobowa pracowników
Forma pisemna i elektroniczna.

Ewidencja wynagradzania pracowników
Forma pisemna i elektroniczna

Ewidencja umów prac zleconych i o dzieło
Forma pisemna.

Udostępnianie danych zawartych w ewidencjach i rejestrach prowadzonych przez GBP w Żołyni odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i dostępie do informacji publicznej.